Zpracování cookies

Náš e-shop a partneři potřebují Váš souhlas s použitím souborů cookies, aby Vám mohli zobrazovat informace týkající se Vašich zájmů.

Odmítnout vše můžete zde.


OBCHODNÍ PODMÍNKY
OBCHODNÍ PODMÍNKY

Úvodní ustanovení

 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.hrackypolicka.cz S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.hrackypolicka.cz je:

Dalibor Tlustý

Riegrova 47

572 01 Polička

info@hrackypolicka.cz

IČO 62677462

NEJSME PlÁTCI DPH

 

Registrace na úřadě příslušném podle §71 odst.2 živnostenského zákona Veden v ŽÚ Polička ev. č. 360902-2801

 

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky a hlavně zdravým rozumem.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající. Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.hrackypolicka.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání. Po odeslání - vyřízení objednávky prodávajícím je povinností kupujicího zásilku, předmět plnění převzít. Nepřevzetí závazně objednaného zboží, zásilky může vést k dalším nákladům kupujicího a ze strany prodávajícího k odstoupení od uzavřené kupní smlouvy.

 

Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostřeků komunikace na dálku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, na adrese Dalibor Tlustý, Riegrova 47, 57201 Polička, nebo na e-mail: info@hrackypolicka.cz, či jinou formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy bude mu uhrazená částka vrácena až po obdržení vráceného zboží - přemětu plnění u kterého kupujicí ostupuje od kupní smlouvy-  bez zbytečného odkladu. Spotřebitel zašle zboží zpět nebo je musí předat na adrese provozovny Dalibor Tlustý, Riegrova 47, 572 01 Polička. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá  za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládáním s tímto zbožím způsobem jiným, který není nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy: a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

 
§§§
 
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 
Dne........................................... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu HrackyPolicka.cz (Dalibor Tlustý, Riegrova 47, 572 01 Polička, info@hrackypolicka.cz IČO 62677462)
s Vámi uzavřel(a) kupní smlouvu, jejímž
 
 
předmětem bylo ...................................................................................
 
 
Toto zboží jsem převzal dne ....................................................................
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
 
Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce. Zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši
 
...............................................
 
ve prospěch bankovního účtu č. .................................................................................................................................

S pozdravem

Adresa (ulice, číslo popisné, směrovací číslo, město)...........................................................................................
 
...................................................................................................................................................................................................
 
 
Vlastnoruční podpis, který při elektronické komunikaci není vyžadován
 
 
.....................................................................................
 
Přílohy:
Nákupní doklad či jeho kopie ..............................................................................................................................................
 
§§§
 

Povinností spotřebitele není u nás použít jakýkoli formulář, ale je třeba prodávajícímu sdělit potřebné údaje. Potřebujeme znát Vaše kontaktní údaje, identifikaci zboží, datum nákupu (případně objednávky) a samozřejmě Váš požadavek - předmět žádosti. Podstatný a směrodatný je průkazný obsah sdělní zákazníka prodejci. Nikoli forma.

V případě kupujícího, který není spotřebitelem - nákup n IČO (dle obchodního zákoníku). Od kupní smlouvy není možno odstoupit, pokud dohodou, či smlouvou nebylo dohodnuto jinak

 

Náklady, doprava.

Poštovné i balné, které kupující zvolil/la v objednávce, nese kupující, pokud není u zboží a v prodejcem akceptované objednávce uvedeno jinak - kdy možnost jiného způsobu, ceny - platí výhradně pro první pokus doručení! Náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.hrackypolicka.cz. Zboží je prodávajícím zasíláno pouze na území ČESKÉ REPUBLIKY, pokud není prodávajícím v nabídce, objednávce, informaci - výslovně uvedeno jinak.  V případě kupujícím nevyzvednuté zásilky může prodávající jednostranně odstoupit od kupní smlouvy z důvodu jejího nedodržení kupujícím. Kupující může prodávajícího požádat o opětovné doručení zásilky. Tato možnost je platná výhradně po jejím uhrazením v Kč. Po uskutečněné platbě předem na účet prodávajícího. Bankou či společností, aby prodávajícímu nevznikly další náklady s připsáním platby, či případně možnými změnami kurzu. Tyto případné platby, další vzniklé náklady pro prodávajícího - nejsou součástí po kupujícím požadované platby! Cena za opakované doručení zásilky na dodací adresu výhradně v ČESKÉ REPUBLICE činí: 300 Kč a je splatná předem, kdy případné náklady s připsáním platby viz výše nese ke své tíži kupující a bude vždy odečtena z uhrazené částky za předmět plnění, objednané zboží. Částka 300 Kč obsahuje náklady na vrácení nepřevzaté zásilky, opakované balné, evidenci, skladné a náklady na opětovné doručení - pokud se prodejce s kupujícím nedohodnou jinak. Součástí dodávky není předvedení, instalace, sestavení zakoupeného zboží, pokud není výslovně uvedeno jinak. Prodávající si také vyhrazuje právo změnit variantu dopravy a to i bez předchozího upozornění kupujícího.

O pomoc s využitím služeb můžete samozřejmě požádat i prodávajícího! info@hrackypolicka.cz

 

Platba za objednané zboží:

Způsob platby za objednané zboží si kupující sám zvolí v objednávce.

Hotově - kupující zaplatí za objednané zboží, předmět plnění HOTOVĚ při jeho převzetí na Riegrova 47, 57201 Polička. Objednané zboží je pro kupujícího po po akceptaci objednávky rezervováno po dobu 5-ti pracovních dní. Poté dáno opět do dalšího prodeje.

Dobírka - Předmětnou částku kupující platí až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště, či na výdejním místě.

Platba na účet prodávajího - na základě požadavku na zálohu za zboží, případně dopravu - předmětu plnění prodávajícím. Zboží je odesíláno až po připsání fakturované plné částky na prodávajicím udaný účet. Tato možnost je platná výhradně pro platby v Kč. Bankou, či společností, aby prodávajícímu nevznikly další náklady s připsáním platby, či případně možnými změnami kurzu. Tyto případné platby, další vzniklé náklady z důvodu zákazníkem použitého způsobu úhrady - nejsou součástí požadované platby za předmět plnění - objednané zboží, které je kupujicímu účtováno a za které je požadována platba zálohy. Tyto případné prodávajícím nepředpokládané náklady související s připsáním platby budou prodávajícím odečteny z platby za předmět plnění - objednané zboží, které bude odesláno, kupní smlouva akceptována - až po připsání celé prodávajícím požadované čásky. Vyhrazujeme si právo možnosti odstoupit od kupní smlouvy, pokud kupující plně neuhradil prodávajícím požadovanou částku do doby splatnosti.

 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu dvanácti měsíců, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Je-li vadné plnění porušením smlouvy, má kupující právo:

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

 • b) na odstranění vady opravou věci,

 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • d) odstoupit od smlouvy.

Kupující prokáže nákup reklamovaného zboží u prodávajícího a prodávajícímu sdělí, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Práva z vad (y) se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách: Pro zaslání zboží i Pro osobní doručení:

Dalibor Tlustý, Riegrova 47, 57201 Polička

Reklamované zboží (kompletní) bude po jeho fyzickém převzetí odborně posouzeno a věc vyřízena do 30 dnů.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající ve stejné formě (pokud nebude kupujícím požadováno jinak), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující potřebné údaje. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající na e-mail (pokud nebude kupujícím požadováno jinak), kdy právo uplatnil - převzetí reklamované věci, jakož i provedení případné opravy a vyřízení věci.

§§§

REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

Dne ....................................... jsem u Vás v e-shopu HrackyPolicka.cz (Dalibor Tlustý, Riegrova 47, 572 01 Polička, info@hrackypolicka.cz IČO 62677462) 

zakoupil(a) (název a číslo reklamovaného zboží)...........................................................................................................

Za Kč: ..............................................................................................................................................................................................

Reklamovaná závada (popis) .................................................................................................................................................

V případě kladného vyřízení UPŘEDNOSTŇUJI / POŽADUJI

a) Opravu

b) Výměnu za nový kus

c) Proplacení ve prospěch bankovního účtu č. .................................................................................................................

Další požadavky / doplňující informace ..............................................................................................................................

 
S pozdravem

Adresa (ulice, číslo popisné, směrovací číslo, město)...........................................................................................
 
...................................................................................................................................................................................................
 
 
Vlastnoruční podpis, který při elektronické komunikaci není vyžadován
 
 
.....................................................................................
 
Přílohy:
Nákupní doklad či jeho kopie ..............................................................................................................................................
 
§§§
 
Povinností spotřebitele není u nás použít jakýkoli formulář, ale je třeba prodávajícímu sdělit potřebné údaje. Potřebujeme znát Vaše kontaktní údaje, identifikaci zboží, datum nákupu (případně objednávky) a samozřejmě Váš požadavek - předmět žádosti. Podstatný a směrodatný je průkazný obsah sdělní zákazníka prodejci. Nikoli forma.
 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

V pří.padě vzniku sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody prostřednictvím kontaktů uveřejněných na: www.coi.cz.  Další možnost podání (zvláště pro osoby  s pobytem mimo Čr) je prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště. Seznam příslušných spotřebitelských center je veřejně dostupný na stránkách Evropské komise: www. ec.europa.eu.

Podání i účast na mimosoudním řešení sporu je zdarma. Případné další vzniklé inividuální náklady v souvislosti s mimosoudním řešením sporu si každá strana nese sama.

Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat ve lhůtě od 1 roku, kdy spotřebitel u prodávajícího poprvé neúspěšně uplatnil svůj nárok, který je předmětem sporu.

Mimosoudní řešení sporu a jeho průběh se řídí dle aktuálně pltné zákonné úpravy. Zvláště přílušnými paragrafy OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU a ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE.

 

Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem 

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem (nákup na IČO), záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí obchodním zákoníkem.

 

Ceny, platnost nabídky, popis zboží

Součástí dodávky zboží je prodejní doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob a jsou platné pouze pro internetový prodej realizovaný přes e-shop www.hrackypolicka.cz. Obrázky u nabízených produktů jsou ilustrativní. Výrobek je prodáván bez dekorace, příslušenství - pokud není v popisu výslovně uvedeno, že je nabízený produkt obsahuje. Pokud máte pochybnosti - raději se před koupí informujte. info@hrackypolicka.cz

 

Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího. Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout. V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

 

Ochrana osobních údajů. Jejich zpracování za účelem vyřízení objednávky na www.HrackyPolicka.cz a oprávněných zájmů prodávajícího - správce.

 1. Dalibor Tlustý, Riegrova 47, 57201 Polička IČO: 62677462 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
  • Při platbě převodem číslo bankovního účtu
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 3.  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 4. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. 

 5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce za účelem plnění smlouvy (doručrní zboží, platby) mohou zpracovávat také další zpracovatelé. Zejména:

  • Poskytovatel služby Eshop-rychle, Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Česká pošta, státní podnik, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
  • Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha, IČ 28408306
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. Průmyslová 5619/1586 01 Jihlava
   Czech Republic
  • MONETA Money Bank, a.s. BB Centrum, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 Michle, zaps. u MS v Praze v odd. B, vl. 5403, IČO: 25672720, DIČ: CZ699003117, BIC (SWIFT) kód: AGBACZPP

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 6. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@HrackyPolicka.cz

 7. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky HrackyPolicka.cz, může na této webové stránce používat soubory cookies, které mohou být použity za účelem:

    • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
    • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies můžeme zpracovávat na základě základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Nastavení cookies si sami můžete změnit v nastavení Vašeho prohlížrče.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možné nastavit v rámci nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 8. Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci

 

Úvodní ustanovení

 Tyto obchodní podmínky blíže vymezují a upřesňují práva a povinnosti prodávajícího a kupujícího v rámci smluvních vztahů uzavřených prostřednictvím internetového obchodu www.hrackypolicka.cz S těmito obchodními podmínkami má kupující možnost se seznámit před odesláním své objednávky a je na ně dostatečně předem upozorněn. Kupující odesláním své objednávky potvrzuje, že se s těmito obchodními podmínkami seznámil a že s nimi souhlasí.

 

Prodávajícím a provozovatelem internetového obchodu www.hrackypolicka.cz je:

Dalibor Tlustý

Riegrova 47

572 01 Polička

obchod@hrackypolicka.cz

info@hrackypolicka.cz

IČO 62677462

 

Registrace na úřadě příslušném podle §71 odst.2 živnostenského zákona Veden v ŽÚ Polička ev. č. 360902-2801

 

Veškeré smluvní vztahy se řídí právním řádem České republiky a hlavně zdravým rozumem.

 

Vymezení pojmů

Spotřebitelská smlouva – smlouva kupní, smlouva o dílo, případně jiné smlouvy dle občanského zákoníku, pokud smluvními stranami jsou na jedné straně spotřebitel a na druhé straně prodávající. Spotřebitel – je fyzická osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy nejedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání. Kupující, který není spotřebitel – je osoba, která při uzavírání a plnění smlouvy jedná v rámci své obchodní nebo jiné podnikatelské činnosti nebo v rámci samostatného výkonu svého povolání.

 

Uzavření kupní smlouvy

Řádně vyplněná a prostřednictvím internetového obchodu www.hrackypolicka.cz odeslaná popř. prostřednictvím telefonu učiněná objednávka kupujícího je závazným návrhem na uzavření kupní smlouvy s prodávajícím, přičemž kupující je svým návrhem na uzavření kupní smlouvy vázán po dobu 21 dní od odeslání objednávky. Prodávající potvrdí neprodleně obdržení objednávky ve smyslu § 1827 odst. 1 občanského zákoníku prostřednictvím e-mailu na e-mailovou adresu uvedenou kupujícím v objednávce, přičemž toto potvrzení není akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy. Samotná kupní smlouva je uzavřena akceptací návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího, přičemž za akceptaci se považuje odeslání zboží ze strany prodávajícího kupujícímu nebo výslovná akceptace návrhu na uzavření kupní smlouvy ze strany prodávajícího prostřednictvím e-mailu. Spotřebitel má právo zrušit objednávku, tedy odvolat svůj návrh na uzavření kupní smlouvy, bez jakýchkoli sankcí až do okamžiku odeslání zboží. Kupní smlouva se uzavírá v českém jazyce. Měnit objednávku a opravovat chyby lze do okamžiku předání zboží k odeslání. Po odeslání - vyřízení objednávky prodávajícím je povinností kupujicího zásilku, předmět plnění převzít. Nepřevzetí závazně objednaného zboží, zásilky může vést k dalším nákladům kupujicího a ze strany prodávajícího k odstoupení od uzavřené kupní smlouvy.

 

Odstoupení spotřebitele od smlouvy dle § 1829 odst. 1 občanského zákoníku

Pokud je kupní smlouva uzavřena pomocí prostřeků komunikace na dálku má spotřebitel právo odstoupit od smlouvy bez udání důvodu ve lhůtě 14 dnů ode dne převzetí zboží (u kupní smlouvy, jejímž předmětem je několik druhů zboží nebo dodání několika částí, ode dne převzetí poslední dodávky zboží; u kupní smlouvy, jejímž předmětem je pravidelná opakovaná dodávka zboží, ode dne převzetí první dodávky zboží). Pro účely uplatnění práva na odstoupení od smlouvy musí spotřebitel o svém odstoupení od této smlouvy informovat prodávajícího, na adrese Dalibor Tlustý, Riegrova 47, 57201 Polička, nebo na e-mail: info@hrackypolicka.cz, či jinou formou jednostranného právního jednání (například dopisem zaslaným prostřednictvím provozovatele poštovních služeb). Aby byla dodržena lhůta pro odstoupení od této smlouvy, postačuje odeslat odstoupení od smlouvy před uplynutím příslušné lhůty. Pokud spotřebitel odstoupí od kupní smlouvy bude mu uhrazená částka vrácena až po obdržení vráceného zboží - přemětu plnění u kterého kupujicí ostupuje od kupní smlouvy-  bez zbytečného odkladu. Spotřebitel zašle zboží zpět nebo je musí předat na adrese provozovny Dalibor Tlustý, Riegrova 47, 572 01 Polička. Spotřebitel nese přímé náklady spojené s vrácením zboží. Spotřebitel odpovídá  za snížení hodnoty zboží v důsledku nakládáním s tímto zbožím způsobem jiným, který není nutný k obeznámení se s povahou a vlastnostmi zboží, včetně jeho funkčnosti. Spotřebitel nemůže v souladu s § 1837 občanského zákoníku odstoupit od smlouvy: a) o poskytování služeb, jestliže byly splněny s jeho předchozím výslovným souhlasem před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy, b) o dodávce zboží nebo služby, jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávisle na vůli podnikatele a k němuž může dojít během lhůty pro odstoupení od smlouvy, c) o dodání alkoholických nápojů, jež mohou být dodány až po uplynutí třiceti dnů a jejichž cena závisí na výchylkách finančního trhu nezávislých na vůli podnikatele, d) o dodávce zboží, které bylo upraveno podle přání spotřebitele nebo pro jeho osobu, e) o dodávce zboží, které podléhá rychlé zkáze, jakož i zboží, které bylo po dodání nenávratně smíseno s jiným zbožím, f) o opravě nebo údržbě provedené v místě určeném spotřebitelem na jeho žádost; to však neplatí v případě následného provedení jiných než vyžádaných oprav či dodání jiných než vyžádaných náhradních dílů, g) o dodávce zboží v uzavřeném obalu, které spotřebitel z obalu vyňal a z hygienických důvodů jej není možné vrátit, h) o dodávce zvukové nebo obrazové nahrávky nebo počítačového programu, pokud porušil jejich původní obal, i) o dodávce novin, periodik nebo časopisů, j) o ubytování, dopravě, stravování nebo využití volného času, pokud podnikatel tato plnění poskytuje v určeném termínu, k) uzavírané na základě veřejné dražby podle zákona upravujícího veřejné dražby, nebo l) o dodání digitálního obsahu, pokud nebyl dodán na hmotném nosiči a byl dodán s předchozím výslovným souhlasem spotřebitele před uplynutím lhůty pro odstoupení od smlouvy a podnikatel před uzavřením smlouvy sdělil spotřebiteli, že v takovém případě nemá právo na odstoupení od smlouvy. Odstoupit od smlouvy bez udání důvodu nelze, pokud bylo zboží již částečně spotřebováno. Nelze také odstoupit od smlouvy na zboží, jehož charakter to vylučuje, zejména z hygienických důvodů. Pokud bude vrácené zboží neúplné, poškozené či viditelně opotřebené, může prodávající uplatnit náhradu škody.

 
§§§
 
Oznámení o odstoupení od kupní smlouvy

 
Dne........................................... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu HrackyPolicka.cz (D. Tlustý, Riedrova 47, 57201 Polička) s vámi uzavřel kupní smlouvu, jejímž
 
 
předmětem bylo ...................................................................................
 
 
Toto zboží jsem převzal dne ....................................................................
Vzhledem k tomu, že smlouva byla uzavřena pomocí internetu (telefonu), tj. typického prostředku komunikace na dálku, rozhodl jsem se využít svého práva podle ustanovení § 1829 odst. 1 ve spojení s § 1818 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění, a tímto oznamuji, že od výše uvedené kupní smlouvy odstupuji.
 
Zboží Vám zasílám zpět v samostatné zásilce. Zároveň vás žádám o poukázání kupní ceny ve výši ...............................................
 
ve prospěch bankovního účtu č. .................................................................................................................................

S pozdravem

Adresa (ulice, číslo popisné, směrovací číslo, město)..............................................................................................................
 
 
Vlastnoruční podpis, který při elektronické komunikaci není vyžadován
 
 
.....................................................................................
 
Přílohy:
Nákupní doklad či jeho kopie ..............................................................................................................................................
 
§§§
 

Povinností spotřebitele není u nás použít jakýkoli formulář, ale je třeba prodávajícímu sdělit potřebné údaje. Potřebujeme znát Vaše kontaktní údaje, identifikaci zboží, datum nákupu (případně objednávky) a samozřejmě Váš požadavek - předmět žádosti. Formulář pro odstoupení spotřebitele od kupní smlouvy není vyžadován! Podstatný a směrodatný je průkazný obsah sdělní zákazníka prodejci. Nikoli forma.

V případě kupujícího, který není spotřebitelem - nákup n IČO (dle obchodního zákoníku). Od kupní smlouvy není možno odstoupit, pokud dohodou, či smlouvou nebylo dohodnuto jinak.

 

Náklady, doprava.

Poštovné i balné, které kupující zvolil/la v objednávce, nese kupující, pokud není u zboží a v prodejcem akceptované objednávce uvedeno jinak - kdy možnost jiného způsobu, ceny - platí výhradně pro první pokus doručení! Náklady se řídí aktuálním ceníkem prodávajícího, který se nachází na internetových stránkách www.hrackypolicka.cz. Zboží je prodávajícím zasíláno pouze na území ČESKÉ REPUBLIKY, pokud není prodávajícím v nabídce, objednávce, informaci - výslovně uvedeno jinak.  V případě kupujícím nevyzvednuté zásilky může prodávající jednostranně odstoupit od kupní smlouvy z důvodu jejího nedodržení kupujícím. Kupující může prodávajícího požádat o opětovné doručení zásilky. Tato možnost je platná výhradně po jejím uhrazením v Kč. Po uskutečněné platbě předem na účet prodávajícího. Bankou či společností, aby prodávajícímu nevznikly další náklady s připsáním platby, či případně možnými změnami kurzu. Tyto případné platby, další vzniklé náklady pro prodávajícího - nejsou součástí po kupujícím požadované platby! Cena za opakované doručení zásilky na dodací adresu výhradně v ČESKÉ REPUBLICE činí: 300 Kč a je splatná předem, kdy případné náklady s připsáním platby viz výše nese ke své tíži kupující a bude vždy odečtena z uhrazené částky za předmět plnění, objednané zboží. Částka 300 Kč obsahuje náklady na vrácení nepřevzaté zásilky, opakované balné, evidenci, skladné a náklady na opětovné doručení - pokud se prodejce s kupujícím nedohodnou jinak. Součástí dodávky není předvedení, instalace, sestavení zakoupeného zboží, pokud není výslovně uvedeno jinak. Prodávající si také vyhrazuje právo změnit variantu dopravy a to i bez předchozího upozornění kupujícího.

O pomoc s využitím služeb můžete samozřejmě požádat i prodávajícího! info@hrackypolicka.cz

 

Platba za objednané zboží:

Způsob platby za objednané zboží si kupující sám zvolí v objednávce.

Hotově - kupující zaplatí za objednané zboží, předmět plnění HOTOVĚ při jeho převzetí na Riegrova 47, 57201 Polička. Objednané zboží je pro kupujícího po po akceptaci objednávky rezervováno po dobu 5-ti pracovních dní. Poté dáno opět do dalšího prodeje.

Dobírka - Předmětnou částku kupující platí až při převzetí zboží poštovnímu doručovateli (kurýrovi) nebo na poště, či na výdejním místě.

Platba na účet prodávajího - na základě požadavku na zálohu za zboží, případně dopravu - předmětu plnění prodávajícím. Zboží je odesíláno až po připsání fakturované plné částky na prodávajicím udaný účet. Tato možnost je platná výhradně pro platby v Kč. Bankou, či společností, aby prodávajícímu nevznikly další náklady s připsáním platby, či případně možnými změnami kurzu. Tyto případné platby, další vzniklé náklady z důvodu zákazníkem použitého způsobu úhrady - nejsou součástí požadované platby za předmět plnění - objednané zboží, které je kupujicímu účtováno a za které je požadována platba zálohy. Tyto případné prodávajícím nepředpokládané náklady související s připsáním platby budou prodávajícím odečteny z platby za předmět plnění - objednané zboží, které bude odesláno, kupní smlouva akceptována - až po připsání celé prodávajícím požadované čásky. Vyhrazujeme si právo možnosti odstoupit od kupní smlouvy, pokud kupující plně neuhradil prodávajícím požadovanou částku do doby splatnosti.

 

Práva z vadného plnění a záruka za jakost v případě kupujícího, který je spotřebitelem

Prodávající odpovídá kupujícímu, který je spotřebitelem, že zboží při převzetí nemá vady, zejména prodávající odpovídá kupujícímu, že v době, kdy kupující věc převzal:

a) má věc vlastnosti, které si strany ujednaly, a chybí-li ujednání, takové vlastnosti, které prodávající nebo výrobce popsal nebo které kupující očekával s ohledem na povahu zboží a na základě reklamy jimi prováděné,

b) se věc hodí k účelu, který pro její použití prodávající uvádí nebo ke kterému se věc tohoto druhu obvykle používá,

c) věc odpovídá jakostí nebo provedením smluvenému vzorku nebo předloze, byla-li jakost nebo provedení určeno podle smluveného vzorku nebo předlohy,

d) je věc v odpovídajícím množství, míře nebo hmotnosti

e) věc vyhovuje požadavkům právních předpisů.

Kupující je oprávněn uplatnit právo z vady do 24 měsíců od převzetí zboží. Projeví-li se vada v průběhu prvních dvanácti měsíců, má se za to, že zboží bylo vadné již při převzetí.

Je-li vadné plnění porušením smlouvy, má kupující právo:

 • a) na odstranění vady dodáním nové věci bez vady nebo dodáním chybějící věci,

 • b) na odstranění vady opravou věci,

 • c) na přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo

 • d) odstoupit od smlouvy.

Kupující prokáže nákup reklamovaného zboží u prodávajícího a prodávajícímu sdělí, jaké právo si zvolil. Provedenou volbu nemůže kupující změnit bez souhlasu prodávajícího; to neplatí, žádal-li kupující opravu vady, která se ukáže jako neopravitelná. Neodstraní-li prodávající vady v přiměřené lhůtě či oznámí-li kupujícímu, že vady neodstraní, může kupující požadovat místo odstranění vady přiměřenou slevu z kupní ceny, nebo může od smlouvy odstoupit.

Nemá-li věc výše uvedené vlastnosti, může kupující požadovat i dodání nové věci bez vad, pokud to není vzhledem k povaze vady nepřiměřené, ale pokud se vada týká pouze součásti věci, může kupující požadovat jen výměnu součásti; není-li to možné, může odstoupit od smlouvy. Je-li to však vzhledem k povaze vady neúměrné, zejména lze-li vadu odstranit bez zbytečného odkladu, má kupující právo na bezplatné odstranění vady. Právo na dodání nové věci, nebo výměnu součásti má kupující i v případě odstranitelné vady, pokud nemůže věc řádně užívat pro opakovaný výskyt vady po opravě nebo pro větší počet vad. V takovém případě má kupující i právo od smlouvy odstoupit. Neodstoupí-li kupující od smlouvy nebo neuplatní-li právo na dodání nové věci bez vad, na výměnu její součásti nebo na opravu věci, může požadovat přiměřenou slevu. Kupující má právo na přiměřenou slevu i v případě, že mu prodávající nemůže dodat novou věc bez vad, vyměnit její součást nebo věc opravit, jakož i v případě, že prodávající nezjedná nápravu v přiměřené době nebo že by zjednání nápravy spotřebiteli působilo značné obtíže. Práva z vad (y) se uplatňují u prodávajícího na těchto adresách: Pro zaslání zboží i Pro osobní doručení:

Dalibor Tlustý, Riegrova 47, 57201 Polička

Reklamované zboží (kompletní) bude po jeho fyzickém převzetí odborně posouzeno a věc vyřízena do 30 dnů.

Požádá-li o to kupující, potvrdí mu prodávající ve stejné formě (pokud nebude kupujícím požadováno jinak), v jakém rozsahu a po jakou dobu trvají jeho povinnosti v případě vadného plnění. Nebrání-li tomu povaha věci, lze potvrzení nahradit dokladem o zakoupení věci obsahující potřebné údaje. Uplatní-li kupující právo z vadného plnění, potvrdí mu prodávající na e-mail (pokud nebude kupujícím požadováno jinak), kdy právo uplatnil - převzetí reklamované věci, jakož i provedení případné opravy a vyřízení věci.

§§§
 
REKLAMAČNÍ FORMULÁŘ

 
Dne........................................... jsem prostřednictvím vašeho e-shopu HrackyPolicka.cz (D. Tlustý, Riegrova 47, 57201 Polička) s vámi uzavřel kupní smlouvu, jejímž
 
 
předmětem bylo (název a číslo reklamovaného zboží).................................................................................................
 
Reklamovaná závada (popis)....................................................................................................................................................
 
V případě kladného vyřízení UPŘEDNOSTŇUJI / POŽADUJI
 
a) Opravu
b) Výměnu za nový kus
c) Proplacení kupní ceny ve prospěch bankovního účtu č. ..........................................................................................
 
Další požadavky, doplňující informace .................................................................................................................................
 
S pozdravem

Adresa (ulice, číslo popisné, směrovací číslo, město).......................................................................................................
 
 
Vlastnoruční podpis, který při elektronické komunikaci není vyžadován
 
 
.....................................................................................
 
Přílohy:
Nákupní doklad či jeho kopie ..............................................................................................................................................
 
§§§
 

Povinností spotřebitele není u nás použít jakýkoli formulář, ale je třeba prodávajícímu sdělit potřebné údaje. Potřebujeme znát Vaše kontaktní údaje, identifikaci zboží, datum nákupu (případně objednávky) a samozřejmě Váš požadavek - předmět žádosti. Podstatný a směrodatný je průkazný obsah sdělní zákazníka prodejci. Nikoli forma.

 

MIMOSOUDNÍ ŘEŠENÍ SPORU

V případě vzniku sporu mezi spotřebitelem a prodávajícím je spotřebitel oprávněn podat návrh na mimosoudní řešení sporu k České obchodní inspekci za účelem uzavření dohody prostřednictvím kontaktů uveřejněných na: www.coi.cz.  Další možnost podání (zvláště pro osoby  s pobytem mimo Čr) je prostřednictvím Evropského spotřebitelského centra v zemi jejich bydliště. Seznam příslušných spotřebitelských center je veřejně dostupný na stránkách Evropské komise: www. ec.europa.eu.

Podání i účast na mimosoudním řešení sporu je zdarma. Případné další vzniklé inividuální náklady v souvislosti s mimosoudním řešením sporu si každá strana nese sama.

Návrh na mimosoudní řešení sporu lze podat ve lhůtě od 1 roku, kdy spotřebitel u prodávajícího poprvé neúspěšně uplatnil svůj nárok, který je předmětem sporu.

Mimosoudní řešení sporu a jeho průběh se řídí dle aktuálně pltné zákonné úpravy. Zvláště přílušnými paragrafy OBČANSKÉHO ZÁKONÍKU a ZÁKONA O OCHRANĚ SPOTŘEBITELE.

 

Záruka za jakost v případě kupujícího, který není spotřebitelem 

Prodávající neposkytuje kupujícímu, který není spotřebitelem (nákup na IČO), záruku za jakost zboží, není-li tak výslovně mezi smluvními stranami sjednáno. Odpovědnost prodávajícího za vady se v takovém případě řídí obchodním zákoníkem.

 

Ceny, platnost nabídky, popis zboží

Všechny ceny jsou uvedeny s DPH, která je platná v okamžiku odeslání objednávky. V případě, že se DPH do uzavření kupní smlouvy popř. do odeslání zboží změní, je kupující s přihlédnutím k druhu platby zvolené kupujícím povinen uhradit nedoplatek kupní ceny popř. prodávající neprodleně zašle kupujícímu e-mailem zprávu s výzvou o sdělení, kam je možné uhradit kupujícímu přeplatek kupní ceny. Součástí dodávky zboží je řádný daňový doklad. Veškeré ceny zboží včetně akčních platí do odvolání nebo vyprodání zásob a jsou platné pouze pro internetový prodej realizovaný přes e-shop www.hrackypolicka.cz. Obrázky u nabízených produktů jsou ilustrativní. Výrobek je prodáván bez dekorace, příslušenství - pokud není v popisu výslovně uvedeno, že je nabízený produkt obsahuje. Pokud máte pochybnosti - raději se před koupí informujte. info@hrackypolicka.cz

 

Slevy a slevové kupony

Prodávající poskytuje různé druhy slev (věrnostní, objemové, za doporučení známým apod.). Každá sleva má pravidla pro užití. V případě, že sleva nebo slevový kupon bude uplatněn v rozporu s pravidly dané slevy či slevového kuponu má prodávající právo takové uplatnění slevy nebo slevového kuponu odmítnout. V takovém případě je kupující informován a bude mu nabídnuta možnost vyřídit objednávku bez této slevy či uplatněného kuponu. Pravidla a podmínky pro uplatnění konkrétní slevy jsou přiloženy buď přímo ke slevě (formou informací), nebo je u slevy uveden odkaz na webové stránky, kde jsou pravidla slevy podrobně popsány. V případě, že dojde při výkladu slevy k nejasnostem, platí výklad použití prodávajícího. Každou slevu, nebo kupon lze uplatnit pouze jednou, pokud není výslovně uvedeno jinak. V případě více násobného použití má prodejce právo odmítnout takovou slevu uznat. V případě, že slevu uplatní kupující, který není spotřebitel a nejedná se o zakoupené dárkové poukazy má prodávající právo takové uplatnění slevy a slevové kupony odmítnout. V případě, že je hodnota dárkového poukazu, či slevového kuponu vyšší, než je hodnota celého nákupu, rozdíl se na nový poukaz či kupon nepřevádí a nevyčerpaná suma se zpětně neproplácí.

 

Ochrana osobních údajů. Jejich zpracování za účelem vyřízení objednávky na www.HrackyPolicka.cz a oprávněných zájmů prodávajícího - správce.

 1. Dalibor Tlustý, Riegrova 47, 57201 Polička IČO: 62677462 (dále jen „prodávající“ nebo „správce“zpracovává ve smyslu nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů)(dále jen „Nařízení“), následující osobní údaje:

  • jméno, příjmení
  • e-mailovou adresu
  • telefonní číslo
  • adresu/sídlo
  • Při platbě převodem číslo bankovního účtu
 2. Výše uvedené osobní údaje je nutné zpracovat pro odbavení objednávek a další plnění ze smlouvy, pokud mezi vámi a prodávajícím dojde k uzavření kupní smlouvy. Takové zpracování osobních údajů umožňuje čl. 6 odst. 1 písm. b) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy.

 3.  Prodávající zpracovává tyto údaje rovněž za účelem evidence smlouvy a případného budoucího uplatnění a obranu práv a povinností smluvních stran. Uchování a zpracování osobních údajů je za výše uvedeným účelem po dobu 10 let od realizace poslední části plnění dle smlouvy, nepožaduje-li jiný právní předpis uchování smluvní dokumentace po dobu delší. Takové zpracování je možné na základě čl. 6 odst. 1 písm. c) a f) Nařízení – zpracování je nezbytné pro splnění právní povinnosti a pro účely oprávněných zájmů správce.

 4. Na e-mailovou adresu, případně telefonní číslo mohou být kupujícímu zasílány novinky a jiná obchodní sdělení, tento postup umožňuje § 7 odst. 3 zákona č.480/2004 Sb., o službách informační společnosti, pokud jej kupující neodmítne. 

 5. Zpracování osobních údajů je prováděno správcem osobních údajů. Osobní údaje pro tohoto správce za účelem plnění smlouvy (doručrní zboží, platby) mohou zpracovávat také další zpracovatelé. Zejména:

  • Poskytovatel služby Eshop-rychle, Golemos s.r.o., sídlem Zátkovo nábřeží 448/73, 370 01, České Budějovice
  • Česká pošta, státní podnik, Politických vězňů 909/4, 225 99 Praha 1
  • Zásilkovna s.r.o., Lihovarská 1060/12, Libeň (Praha 9), 190 00 Praha, IČ 28408306
  • General Logistics Systems Czech Republic s.r.o. Průmyslová 5619/1586 01 Jihlava
   Czech Republic
  • MONETA Money Bank, a.s. BB Centrum, Vyskočilova 1442/1b, 140 28 Praha 4 Michle, zaps. u MS v Praze v odd. B, vl. 5403, IČO: 25672720, DIČ: CZ699003117, BIC (SWIFT) kód: AGBACZPP

  Osobní údaje nebudou předány do třetích zemí mimo EU.

 6. Správce nemá osobu tzv. pověřence. Správce lze kontaktovat na emailové adrese info@HrackyPolicka.cz

 7. Správce osobních údajů, jakožto provozovatel webové stránky HrackyPolicka.cz, může na této webové stránce používat soubory cookies, které mohou být použity za účelem:

    • měření návštěvnosti webových stránek a vytváření statistik týkající se návštěvnosti a chování návštěvníků na webových stránkách
    • základní funkčnosti webových stránek

  • Sběr cookies můžeme zpracovávat na základě základě zákonného důvodu - oprávněného zájmu správce, a umožňuje ho čl. 6 odst. 1 písm. f) Nařízení. Nastavení cookies si sami můžete změnit v nastavení Vašeho prohlížrče.
  • Webové stránky lze používat i v režimu, který neumožňuje sbírání údajů o chování návštěvníků webu – tento režim je možné nastavit v rámci nastavení Vašeho prohlížeče. Cookies nezbytné pro funkčnost webu budou uchovány pouze po dobu nezbytně nutnou pro fungování webu.
 8. Vezměte, prosím, na vědomí, že máte právo:

  • zrušit kdykoliv zasílání obchodních sdělení,
  • vznést námitku proti zpracování na základě oprávněného zájmu správce,
  • požadovat po nás informaci, jaké vaše osobní údaje zpracováváme,
  • vyžádat si u nás přístup k těmto údajům a tyto nechat aktualizovat nebo opravit, popřípadě požadovat omezení zpracování,
  • požadovat po nás výmaz těchto osobních údajů, výmaz provedeme, pokud to nebude v rozporu s platnými právními předpisy nebo oprávněnými zájmy správce,
  • na přenositelnost údajů, pokud se jedná o automatizované zpracování na základě souhlasu nebo z důvodu plnění smlouvy,
  • požadovat kopii zpracovávaných osobních údajů,
  • na účinnou soudní ochranu, pokud máte za to, že vaše práva podle Nařízení byla porušena v důsledku zpracování vašich osobních údajů v rozporu s tímto Nařízením,
  • podat stížnost u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

 

Závěrečné ujednání

Objednávka spotřebitele je po svém doručení prodávajícímu jako návrh na uzavření kupní smlouvy archivována za účelem jejího splnění a další evidence. Jednotlivé technické kroky vedoucí k uzavření smlouvy jsou spotřebiteli zřejmé z vlastního procesu objednávky. Kupující má možnost zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat před podáním objednávky. Náklady na použití komunikačních prostředků na dálku (telefon, internet atd.) pro uskutečnění samotné objednávky nese kupující. Tyto obchodní podmínky spotřebiteli umožňují jejich archivaci a reprodukci